Συνδεδεμένα μέλη του φορέα δύνανται να εγγραφούν κατόπιν προτάσεως ενός (1) εκ των Ιδρυτικών Μελών και εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των Πλήρων Μελών, φορείς και/ή εταιρίες (νομικά και όχι φυσικά πρόσωπα) τα οποία δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε κάποιον από τους τομείς της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, χρηματοδότησης και λειτουργίας οδικών έργων υποδομής στην Ελλάδα.