Ο ΦΟΡΕΑΣ

Ο φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ», με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON» (HELLENIC ASSOCIATION of TOLL ROAD NETWORK), ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 με τη συμμετοχή όλων των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων και υποδομών με διόδια που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Στον φορέα που λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, συμμετέχουν:

Αττική Οδός Α.Ε.

Γέφυρα Α.Ε.

Εγνατία Οδός Α.Ε.

Νέα Οδός Α.Ε.

Μορέας Α.Ε.

Αυτοκινητόδρομος
Αιγαίου Οδός Α.Ε.

Ολυμπία Οδός Α.Ε.

Κεντρική Οδός Α.Ε.

Ο φορέας δημιουργήθηκε για την προώθηση των επαγγελματικών, επιστημονικών, ερευνητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών θεμάτων που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές στην Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει μεταξύ άλλων:

Σε σχέση με τους χρήστες:  

 • Τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες των οδικών υποδομών με διόδια.
 • Την ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας των οδικών υποδομών με διόδια, ιδιαιτέρως σε σχέση με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την οδική ασφάλεια, αλλά και με την παροχή πληροφόρησης, έχοντας ως στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους χρήστες.
 • Την ενοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, των διαδικασιών, καθώς και την ευρύτερη χρήση τους προς όφελος των χρηστών των οδικών υποδομών με διόδια και της κοινωνίας.
 • Την προώθηση, με κάθε νόμιμο μέσο και σκοπό, της οδικής ασφάλειας των χρηστών των οδικών υποδομών με διόδια και γενικότερα του ελληνικού οδικού δικτύου.
 • Την προώθηση, με κάθε νόμιμο μέσο και σκοπό, της εξυπηρέτησης των χρηστών από τα μέλη της Εταιρείας, καθώς και των τρίτων μερών, δημόσιων ή ιδιωτικών.
 • Την προώθηση γενικότερα της λειτουργίας των οδικών υποδομών με διόδια και της διαλειτουργικότητας των διάφορων συστημάτων Αυτόματης Συλλογής Διοδίων.

Σε σχέση με την έρευνα και το δημόσιο όφελος:

 • Την ανάληψη και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα οδικά συστήματα, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Την έρευνα, προώθηση και ανάπτυξη των επιστημονικών πτυχών που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές, τα οδοστρώματα, την κατασκευή και συντήρηση δρόμων και δικτύων και τη μελέτη και έρευνα των αναγκών οδοποιίας, μεταφορών και δικτύων, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με σχετικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την ενθάρρυνση της εισαγωγής νέων επαγγελματιών στον τομέα των οδικών δικτύων, την ενοποίηση της σχετικής τεχνογνωσίας από τα στελέχη των μελών της Εταιρείας με την προσφορά ευκαιριών για εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και ειδικότητες.
 • Την επιστημονική έρευνα και ανάλυση των οικονομικών, επιχειρηματικών και τεχνικών προβλημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των οδικών δικτύων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διαμόρφωση προτάσεων που μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυσή τους.
 • Την αντιμετώπιση θεμάτων μέσω της προώθησης θέσεων που σχετίζονται με τεχνικές προδιαγραφές, τεχνολογικές εφαρμογές και συστήματα στον τομέα της λειτουργίας οδικών υποδομών με διόδια.
 • Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε άλλους οργανισμούς και εταιρείες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Σε σχέση με την προώθηση των οδικών μεταφορών:

 • Τη συμμετοχή σε παρόμοιες διεθνείς Ενώσεις, Φορείς και Συνέδρια σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις, όπως ενδεικτικά τον ευρωπαϊκό φορέα με την επωνυμία “Association Européen des Concessionnaires d’Autoroutes à Péage” (ASECAP), τον διεθνή φορέα “International Road Federation” (IRF) και τον αμερικανικό φορέα με τον τίτλο “International Bridge Tunnel and Turnpike Association” (IBTTA).
 • Τη μέγιστη δυνατή χρήση των οδικών υποδομών με διόδια από ελαφρά και βαρέα οχήματα.
 • Την προώθηση θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη των οδικών δικτύων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του συνολικού τους εκσυγχρονισμού και της ενσωμάτωσής τους στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.
 • Την προώθηση της Ελλάδας ως κόμβου οδικών μεταφορών εξαιτίας της γεωγραφικής και οικονομικής της θέσης.
 • Την εφαρμογή και τη διαχείριση προγραμμάτων ή μέτρων που χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που αφορούν έργα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

Σε σχέση με τα συμφέροντα των μελών της Εταιρείας:

 • Την προστασία και προώθηση των συμφερόντων του τομέα των οδικών υποδομών με διόδια, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών και δημόσιων νομικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ανέλαβαν από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα τη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση ή / και την εκμετάλλευση οδικών υποδομών με διόδια ή μέρος των προαναφερθέντων, όπως ενδεικτικά μόνο τη λειτουργία τους ή μόνο τη λειτουργία και τη συντήρηση τους ενώπιον των αρμοδίων φορέων του ελληνικού κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς.
 • Τη δημιουργία ικανών και ενημερωμένων στελεχών σε θέματα χρηματοδότησης, κατασκευής και διαχείρισης των σύγχρονων οδικών υποδομών με διόδια και την κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών (επιστημονικών – τεχνικών – διοικητικών).
 • Γενικά, οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή δραστηριότητα που προωθεί θέματα που σχετίζονται με το πεδίο δράσης της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το καταστατικό στο ΔΣ συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι από κάθε μία εκ των οκτώ εταιρειών/ μελών. Η θητεία του παρόντος ΔΣ λήγει την 30η Ιουνίου 2025.

Εμμανουήλ Βράιλας
Πρόεδρος, Μέλος ΕΕ,
Πρόεδρος ΔΣ, «Νέα Οδός Α.Ε. / Κεντρική Οδός Α.Ε.»

Γεώργιος Συριανός,
Α’ Αντιπρόεδρος, Μέλος ΕΕ
Διευθύνων Σύμβουλος,
«Μορέας Α.Ε.»

Δημήτριος Γκατσώνης,
Β’ Αντιπρόεδρος, Μέλος ΕΕ
Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής,
«Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.»

Παναγιώτης Παπανικόλας
Γενικός Γραμματέας, Μέλος ΕΕ
Διευθύνων Σύμβουλος,
«Ολυμπία Οδός Α.Ε.»

Κωνσταντίνος Κουτσούκος,
Πρώην Πρόεδρος, Μέλος ΕΕ
Διευθύνων Σύμβουλος «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Βασίλειος Χαλκιάς
Πρώην Πρόεδρος, Μέλος ΕΕ
Σύμβουλος Διοίκησης,
«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.»

Πάνος (Παναγιώτης – Ευγένιος) Λούκας,
Μέλος ΕΕ
Διευθύνων Σύμβουλος,
Γενικός Διευθυντής ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Ροδιανός Σ. Αντωνακόπουλος,
Μέλος ΕΕ
Διευθύνων Σύμβουλος,
«Νέα Οδός Α.Ε. / Κεντρική Οδός Α.Ε.»

Βασιλική Βεγήρη,
Μέλος ΔΣ
Διευθύντρια Λειτουργίας,
«Μορέας Α.Ε.»

Παναγιώτης Γαλανόπουλος,
Μέλος ΔΣ
Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων
«Νέα Οδός Α.Ε. / Κεντρική Οδός Α.Ε.»

Antoine Cogez,
Μέλος ΔΣ
Chief Financial Officer,
GEFYRA SA

Ιωάννης Ιωάννου,
Μέλος ΔΣ
Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Διοδίων,
«Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Δημήτριος Μανδαλώζης,
Μέλος ΔΣ
Διευθυντής Λειτουργίας,
«Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.»

Εμμανουήλ Μουστάκας,
Μέλος ΔΣ
Αντιπρόεδρος ΔΣ,
«Νέα Οδός Α.Ε. / Κεντρική Οδός Α.Ε.»

Κωνσταντίνος Παπανδρέου,
Μέλος ΔΣ
Διευθύνων Σύμβουλος,
«Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.»

Ειρήνη Σκοτιδάκη,
Μέλος ΔΣ
Νομική Διευθύντρια,
«Αττική Οδός Α.Ε.»

Ιστορικά στοιχεία όλων των Διοικητικών Συμβουλίων της HELLASTRON από την ίδρυση της

ΔΣ 19.04.2019
ΔΣ 07.09.2017
ΔΣ 21.10.2016
ΔΣ 01.09.2016
ΔΣ 10.03.2015
ΔΣ 13.11.2014

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

COPER I:

Διόδια, Χρεώσεις και Παραχωρήσεις

Το κύριο αντικείμενο τη Ομάδας είναι η παρακολούθηση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο των εξελίξεων σε θέματα Διοδίων χρεώσεων και Παραχωρήσεων καθώς και η ανάλυση των σχετικών Ευρωπαϊκών πρακτικών. Η Ομάδα είναι ενεργή στην παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, επεμβαίνοντας με παρατηρήσεις και προτάσεις σε κάθε νέα ή μεταβαλλόμενη Ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση.

Η Ομάδα εξυπηρετεί και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλύτερων πρακτικών μεταξύ των μελών της ASECAP στους τομείς των Διοδίων, Χρεώσεων και Παραχωρήσεων.

Το τελευταίο διάστημα η COPER I έχει ενεργό ρόλο στις υπό αναθεώρηση ευρωπαϊκές Οδηγίες 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα, καθώς και της Απόφασης της Επιτροπής 2009/750/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων και των τεχνικών στοιχείων της. Η συμβολή της Ομάδας γίνεται πάντα υπό το πρίσμα της του Ελληνικού περιβάλλοντος των Παραχωρήσεων και των ηλεκτρονικών διοδίων και τυχόν επιπτώσεων σε αυτά της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

COPER II:

Οδική Ασφάλεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη κινητικότητα

Το κύριο αντικείμενο τη Ομάδας είναι η παρακολούθηση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο των εξελίξεων σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. Στατιστικά στοιχεία και προβλήματα που απασχολούν το σύνολο των μελών της ASECAP, αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης και διερεύνησης. Ένα σημαντικό επίσης αντικείμενο, της Ομάδας είναι η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, επεμβαίνοντας με παρατηρήσεις και προτάσεις σε κάθε νέα ή μεταβαλλόμενη Ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση. Η προσέγγιση για τα Περιβαλλοντικά θέματα, γίνεται με την παροχή της κατάλληλης υποδομής με στόχο να μειώνονται οι χρόνοι διαδρομής και οι εκπομπές ρύπων ενώ παράλληλα να υποστηρίζονται οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Μερικά από τα θέματα που αντιμετωπίστηκαν την τελευταία χρονική περίοδο είναι : (α) Η ενοποίηση των δύο ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν την Οδική Ασφάλεια στις Σήραγγες και στον Ανοικτό Αυτοκινητόδρομο, (β) η Αντίθετη Κίνηση, (γ) η ‘Αλυσίδα Σώζω Ζωές’ και (δ) EcoRoads.

COPER III:

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών>

Η ομάδα ασχολείται με την παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο των ΕΣΜ σε διεθνές και κυρίως Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ότι αφορά πιλοτικές εφαρμογές και έργα, ανάπτυξη προτύπων, εφαρμογή νέων κανονισμών και πολιτικών. Ο επικεφαλής της ομάδας συμμετέχει στην Μόνιμη Ομάδα Εργασίας CoperIII (ITS) της Asecap ως μόνιμο μέλος .

Παράλληλα η ομάδα δραστηριοποιείται στην καταγραφή των κοινών θεμάτων των μελών της Hellastron στο χώρο των ΕΣΜ και στην υποβολή προτάσεων και τεχνικών λύσεων όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

COPER IV

Στατιστικά & Αναλύσεις Κυκλοφοριακών Δεδομένων

Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας αποτελεί η συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για κάθε έργο σε σχέση με τις υποδομές, την κυκλοφορία, τα έσοδα, τα κόστη λειτουργίας – συντήρησης, την οδική ασφάλεια, το περιβάλλον, την απασχόληση κλπ. Επίσης στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η διαμόρφωση και επικαιροποίηση Κύριων Δεικτών Απόδοσης για κάθε έργο σχετικά με τα ανωτέρω μεγέθη, αλλά και η σύγκριση των έργων μεταξύ τους και σε εθνικό επίπεδο μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών της Ευρώπης.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η HELLASTRON στοχεύει στη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό στην Ελλάδα και στην παράλληλη διεθνή προβολή της προόδου στον τομέα των μεταφορών μέσω της συγκρότησης εθνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει σε ομόλογους Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Οργανισμούς, εκπροσωπώντας τη χώρα μας:

ASECAP / ASsociation Européenne des Concessionaires d’ Autoroutes et d’ ouvrages à Péage (Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια) με έδρα τις Βρυξέλλες http://www.asecap.com/

«Διεθνής Ένωση Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητόδρομων με Διόδια (IBTTA) με έδρα την Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.» https://www.ibtta.org/

Η IRF (Διεθνής Οδική Ομοσπονδία) ιδρύθηκε το 1948 και αποτελείται από χώρες-μέλη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κορυφαίους εταιρικούς και θεσμικούς οδικούς φορείς. Ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που εδρεύει στην Ελβετία, η IRF παρέχει μία ουδέτερη και παγκόσμια πλατφόρμα για τους τομείς των οδικών και κινητικών μέσων. Αποστολή της IRF είναι η ανάπτυξη των αυτοκινητόδρομων και, γενικότερα, των οδικών δικτύων που επιτρέπουν τη βιώσιμη κινητικότητα. Μέσω των ομάδων εμπειρογνωμόνων και των επιτροπών που ασχολούνται με βασικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, η IRF συμβάλλει αποφασιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των μεταφορών. https://www.irfnet.ch/

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Οδική Ασφάλεια

 • Κοινός τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης με προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης του καλούντος και μεταφορά της κλήσης στο αντίστοιχο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ).
 • Κοινή εθνική ραδιοσυχνότητα για θέματα κυκλοφορίας, που λειτουργεί τόσο σε ανοιχτό οδικό δίκτυο όσο και σε σήραγγες, για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις συνθήκες και τα κυκλοφοριακά συμβάντα.
 • Κοινά πρότυπα σήμανσης και εικονογραμμάτων σε όλες τις σήραγγες.

Ανάπτυξη συστημάτων ITS που σχετίζονται με την “ψηφιοποίηση της ΕΕ”

 • Προώθηση τεχνολογικών εφαρμογών που μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση σε φορολογικά θέματα σε σχέση με τα ηλεκτρονικά διόδια.
 • Αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση στη βάση δεδομένων των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων για την προώθηση της «ανύψωσης της μπάρας» στους σταθμούς διοδίων – Ενημέρωση της βάσης δεδομένων πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων.
 • Συνεργασία των συστημάτων τιμολόγησης
 • Πληροφόρηση για τις συνθήκες κυκλοφορίας μέσω κυψελών κινητής τηλεφωνίας
 • Δημιουργία ενός Εθνικού Σημείου Πρόσβασης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας
 • Ανάπτυξη των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS)

Επαναπροσδιορισμός του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τις συμβάσεις παραχώρησης 

 • Ευελιξία στην κατασκευή νέων έργων για τη διατήρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης
 • Περιθώριο για τροποποιήσεις των βασικών παραμέτρων (ύψος τιμής διοδίων και περίοδος παραχώρησης) όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση
 • Περιθώριο για συνεργαζόμενα δίκτυα (Park & Ride, ΜΜΜ)
 • Προώθηση μέτρων κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης
 • Κίνητρα για την προώθηση νέων επενδύσεων στις παραχωρήσεις
 • Αναπροσαρμογές λόγω περιβαλλοντικών προβληματισμών
 • Ρύθμιση των μέτρων Εταιρικής Υπευθυνότητας
 • Ορισμός βασικών δεικτών επίδοσης (KPIs) και παραλλαγών υπό όρους