Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου ισχύει για όλες τις πληροφορίες που τυχόν συλλεχθούν κατά τη χρήση/επίσκεψή σας στο www.hellastron.com ή συλλέγουμε από πλατφόρμες τρίτων. Η χρήση του www.hellastron.com από εσάς συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου ο όρος «προσωπικά δεδομένα» σημαίνει πληροφορίες ή μεμονωμένα πληροφοριακά στοιχεία που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας (ταυτοποίηση), καθώς και οπτικοακουστικό υλικό που περιέχει πληροφορίες για το πρόσωπό σας

Εφόσον επιθυμείτε δύνασθε να εγγραφείτε στο newsletter του www.hellastron.com , οπότε θα μας γνωστοποιήσετε τα κάτωθι στοιχεία: Ε-mail, (εικονικό) όνομα χρήστη, όνομα, επώνυμο και προαιρετικά τον αριθμό τηλεφώνου και την επαγγελματική σας ιδιότητα.
Η αποστολή του newsletter και τα περιεχόμενό του θα καθορίζονται κατά την κρίση της www.hellastron.com , η οποία δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ή συχνότητα αποστολής του. Η www.hellastron.com διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή του newsletter οποτεδήποτε. Η εγγραφή του επισκέπτη για να λαμβάνει το newsletter δεν δημιουργεί καμία απολύτως αξίωσή του έναντι της www.hellastron.com, είτε για τη λήψη του είτε από τη μη αποστολή του.

Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η www.hellastron.com δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών σε κανένα τρίτο φορέα. Η www.hellastron.com μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, ή εφόσον έχει λάβει την προηγούμενη συναίνεση σας.

Που αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για το χρόνο που επιτάσσει ο νόμος στους εξυπηρετητές φιλοξενίας (host servers) του www.hellastron.com . Στην περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων, η συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου συνεπάγεται και την συναίνεσή σας σε μια τέτοια μεταφορά, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τυγχάνουν της προστασίας που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ανεξαρτήτως της χώρας φιλοξενίας τους..

Τα δικαιώματά σας και σε ποιόν να απευθυνθείτε

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλ. διεύθυνση dp@hellastron.com.

Έχετε το δικαίωμα

  • πρόσβασης των προσωπικών σας δεδομένων πχ αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς
  • αντίρρησης πχ διόρθωσης, διαγραφής μη χρήσης, μη επικοινωνίας κλπ
  • αναφοράς οιασδήποτε αθέμιτης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων

Τροποποίηση της Πολιτικής μας για την Προστασία Απορρήτου

Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου κατά καιρούς αναρτώντας την ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου στο www.hellastron.com . Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα συχνά για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.