Οι φορείς παροχής κατάρτισης θα πρέπει να φροντίσουν για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα ψηφιακά μέσα.

Διαδικτυακά θα εκπαιδεύονται οι σύμβουλοι ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων περιορισμού του κορωνοϊού.

Μάλιστα σε σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) την οποία συνυπογράφει και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης ξεκαθαρίζεται ότι: «Τα προγράμματα εκπαίδευσης για την κατάρτιση συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 11 της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), δύναται να πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά με μέσα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φορείς παροχής κατάρτισης θα πρέπει να φροντίζουν όπως τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιούν για την κατάρτιση, εξασφαλίζουν:

1.Παροχή προς τους εκπαιδευομένους αναλυτικών οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης των απαιτούμενων ψηφιακών μέσων.

2.Εμπιστευτικότητα και μυστικότητα της διαδικασίας και των στοιχείων εκπαιδευόμενων που αποθηκεύονται, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και το νόμο 4624/2019 (Α΄ 137).

3.Πιστοποίηση ταυτότητας συμμετεχόντων στη διαδικασία.

4.Καταγραφή ωρών παρακολούθησης της κατάρτισης από τους εκπαιδευόμενους.

5.Ασφάλεια ηλεκτρονικής διακίνησης δεδομένων φωνής και εικόνας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

6.Ακεραιότητα μεταδιδόμενης πληροφορίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να παραδίδεται στους εκπαιδευόμενους πριν την έναρξη του προγράμματος, με απόδειξη παραλαβής.»

Πηγή: newsauto.gr