Γιατί η ΡΑΕ «φρέναρε» τα σχέδια του ΔΕΔΔΗΕ για την ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Όπως είναι γνωστό τα έσοδα και οι δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ εγκρίνονται – ως μονοπωλιακή δραστηριότητα – από την ΡΑΕ η οποία με την απόφαση για τη φετινή χρονιά απέρριψε την πρόταση του Διαχειριστή για έγκριση δαπανών ύψους 2 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Αιτιολογώντας την απόφαση, η ΡΑΕ αναφέρει ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της νέας Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Στο ίδιο πνεύμα, η ΡΑΕ στην υπ’ αριθμ. 7/2019 Γνωμοδότησή της προς τον αρμόδιο Υπουργό πρότεινε την υιοθέτηση του ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και μόνο ως έσχατη λύση στην περίπτωση μη επίτευξης του επιθυμητού επιπέδου ανάπτυξης δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τη δυνατότητα ανάθεσης στον ΔΕΔΔΗΕ της εν λόγω δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση διαμόρφωσης του συνολικού πλαισίου όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις εμπλοκής του, την έκταση της δραστηριοποίησης του, τις αρχές ανάπτυξης και τον τρόπο απόσβεσης των υποδομών και ανάκτησης του σχετικού λειτουργικού κόστους, τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις.

Η απόφαση της Αρχής αναφέρει ότι η ΡΑΕ προτίθετο μεν να εγκρίνει την πιλοτική ανάπτυξη έως 70 σταθμών στα νησιά, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τους υπό διαμόρφωση νέους κοινούς ενωσιακούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης δύναται πλέον να ανατεθεί στους διαχειριστές των δικτύων μόνο στην περίπτωση μη επίτευξης ανάπτυξης επαρκούς δικτύου δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μέσω του ανταγωνιστικού μοντέλου.

Πηγή: Drive.gr