Στατιστικά & Αναλύσεις Κυκλοφοριακών Δεδομένων

Αντικείμενο τη Ομάδας Εργασίας αποτελεί η συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για κάθε έργο σε σχέση με τις υποδομές, την κυκλοφορία, τα έσοδα, τα κόστη λειτουργίας – συντήρησης, την οδική ασφάλεια, το περιβάλλον, την απασχόληση κλπ. Επίσης στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η διαμόρφωση και επικαιροποίηση Κύριων Δεικτών Απόδοσης για κάθε έργο σχετικά με τα ανωτέρω μεγέθη, αλλά και η σύγκριση των έργων μεταξύ τους και σε εθνικό επίπεδο μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών της Ευρώπης.