Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Η ομάδα ασχολείται με την παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο των ΕΣΜ σε διεθνές και κυρίως Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ότι αφορά πιλοτικές εφαρμογές και έργα, ανάπτυξη προτύπων, εφαρμογή νέων κανονισμών και πολιτικών. Ο επικεφαλής της ομάδας συμμετέχει στην Μόνιμη Ομάδα Εργασίας CoperIII (ITS) της Asecap ως μόνιμο μέλος .

Παράλληλα η ομάδα δραστηριοποιείται στην καταγραφή των κοινών θεμάτων των μελών της Hellastron στο χώρο των ΕΣΜ και στην υποβολή προτάσεων και τεχνικών λύσεων όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.