Οδική Ασφάλεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη κινητικότητα

Το κύριο αντικείμενο τη Ομάδας είναι η παρακολούθηση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο των εξελίξεων σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. Στατιστικά στοιχεία και προβλήματα που απασχολούν το σύνολο των μελών της ASECAP, αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης και διερεύνησης. Ένα σημαντικό επίσης αντικείμενο, της Ομάδας είναι η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, επεμβαίνοντας με παρατηρήσεις και προτάσεις σε κάθε νέα ή μεταβαλλόμενη Ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση. Η προσέγγιση για τα Περιβαλλοντικά θέματα, γίνεται με την παροχή της κατάλληλης υποδομής με στόχο να μειώνονται οι χρόνοι διαδρομής και οι εκπομπές ρύπων ενώ παράλληλα να υποστηρίζονται οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Μερικά από τα θέματα που αντιμετωπίστηκαν την τελευταία χρονική περίοδο είναι : (α) Η ενοποίηση των δύο ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν την Οδική Ασφάλεια στις Σήραγγες και στον Ανοικτό Αυτοκινητόδρομο, (β) η Αντίθετη Κίνηση, (γ) η ‘Αλυσίδα Σώζω Ζωές’ και (δ) EcoRoads.