Διόδια, Χρεώσεις και Παραχωρήσεις

Το κύριο αντικείμενο τη Ομάδας είναι η παρακολούθηση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο των εξελίξεων σε θέματα Διοδίων χρεώσεων και Παραχωρήσεων καθώς και η ανάλυση των σχετικών Ευρωπαϊκών πρακτικών. Η Ομάδα είναι ενεργή στην παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, επεμβαίνοντας με παρατηρήσεις και προτάσεις σε κάθε νέα ή μεταβαλλόμενη Ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση.

Η Ομάδα εξυπηρετεί και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλύτερων πρακτικών μεταξύ των μελών της ASECAP στους τομείς των Διοδίων, Χρεώσεων και Παραχωρήσεων.

Το τελευταίο διάστημα η COPER I έχει ενεργό ρόλο στις υπό αναθεώρηση ευρωπαϊκές Οδηγίες 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα, καθώς και της Απόφασης της Επιτροπής 2009/750/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων και των τεχνικών στοιχείων της. Η συμβολή της Ομάδας γίνεται πάντα υπό το πρίσμα της του Ελληνικού περιβάλλοντος των Παραχωρήσεων και των ηλεκτρονικών διοδίων και τυχόν επιπτώσεων σε αυτά της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.