Συμμετοχή της HELLASTRON στη Συντονιστική Επιτροπή Εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού (Στρατηγικού) Σχεδίου Μεταφορών (ΕΣΣΜ)

Tο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ) ξεκίνησε το 2015 ένα εγχείρημα για την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών (ΕΣΣΜ) για την Ελλάδα, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών στην Ελλάδα σε μεσοπρόθεσμο (2027) και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (2037). Ο βασικός στόχος, μεταξύ άλλων, ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας του τομέα μεταφορών της χώρας και ο εντοπισμός λύσεων που θα καλύπτουν επιπλέον οργανωτικές και θεσμικές παρεμβάσεις, συμπληρωματικά στις προβλεπόμενες επενδύσεις σε [...]