Η σχετική σύντομη αναφορά είναι διαθέσιμη εδώ.

Η παρουσίαση του κ. Χαλκιά είναι διαθέσιμη εδώ.
Η παρουσίαση του κ. Πενθερουδάκη είναι διαθέσιμη εδώ.
Η παρουσίαση του κ. Γκατσώνη είναι διαθέσιμη εδώ.
Η παρουσίαση του κ. Κιούση είναι διαθέσιμη εδώ.